Facebook share Twitter share Print

สังฆเติ๋นรวมใจ เทิดไท้ องค์ราชัน ประจำปี 2565

หมวดกิจกรรม : หมวดท่องเที่ยว

- การแสดงแสง สี เสียง และสื่อผสม ที่แสดงถึงความเป็นมาและวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของคนเถิน - ขบวนแห่ครัวตาน ของประชาชนในอำเภอเถินทั้ง 8 ตำบล - การออกร้านค้าของชุมชนและนิทรรศการของหน่วยงานต่างๆในอำเภอเถิน

สถานที่ดำเนินการ
ณ บริเวณหน้าวัดบ้านดอนไชย ต.ล้อมแรด อ.เถิน จ.ลำปาง
หน่วยงาน
-
ผู้ที่เกี่ยวข้อง
-
วัน/เวลาเริ่มต้น
05/12/2565 : ไม่ระบุเวลา
วัน/เวลาสิ้นสุด
09/12/2565 : ไม่ระบุเวลา