ประวัติสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำปาง

22 มี.ค 2561      1566 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

                              ประวัติสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำปาง Lampang Provincial Office of Tourism and Sports สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เดิมชื่อ "ศูนย์อบรมเยาวชนภาคเหนือจังหวัดลำปาง" ตั้งอยู่ ถนนพระเจ้าทันใจ หมู่ 6 ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง มีบริเวณที่ดินทั้งหมด 198 ไร่ สังกัดกองฝึกอบรมเยาวชนแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี ต่อมาโอนขึ้นกับกระทรวงศึกษาธิการ เริ่มก่อสร้างอาคารสถานที่ เมื่อปี พ.ศ.2517 เดิมถนนเข้าทางวัดพระเจ้าทันใจ สี่แยกโรงฆ่าสัตว์ โรงน้ำตาลด้านหลังศูนย์พลศึกษาและกีฬาจังหวัดขณะนั้นมีนายโกวิทย์ ทองกุล เป็นหัวหน้าศูนย์ฝึกอบรมเยาวชนภาคเหนือจังหวัดลำปาง มีวิทยากร 2 คน พนักงาน 1 คน เริ่มก่อสร้างอาคารดังนี้ อาคารหอพัก 2 หลัง ห้องประชุม 1 หลัง โรงอาหาร 1หลัง เรือนเพาะชำ 1 หลัง โรงครัว 1 หลัง อาคารเก็บพัสดุ 2 หลัง บ้านพักวิทยากร 6 หลัง ห้องแถว บ้านพักคนงาน 1 หลัง หอประปา 1 หลัง พร้อมทั้งถนนภายในบริเวณศูนย์ฝึกอบรมฯ สร้างเสร็จเมื่อ ปี พ.ศ. 2519 ได้ทำเรื่องขอยืมรถแทรกเตอร์และแท้งค์น้ำ 5 ใบ จากศูนย์ฝึกอบรมเยาวชนภาคกลาง จังหวัดลพบุรี ในเดือนพฤศจิกายน 2519 คณะรัฐบาล นายธานินทร์ กรัยวิเชียร เป็นนายกรัฐมนตรีได้ มีคำสั่งยุบสำนักเยาวชนแห่งชาติกระทรวงศึกษาธิการซึ่งขณะนั้นมีศูนย์ฝึกอบรมฯ อยู่ 4 แห่ง คือ ศูนย์ฝึกอบรมเยาวชนภาคกลางจังหวัดลพบุรี ศูนย์ฝึกอบรมเยาวชนภาคใต้จังหวัดสตูล ศูนย์ฝึกอบรมเยาวชนภาคอีสานจังหวัดขอนแก่น และศูนย์ฝึกอบรมเยาวชนภาคเหนือจังหวัดลำปาง จึงยุบตั้งแต่นั้นมาศูนย์ฝึกอบรมเยาวชนภาคเหนือจังหวัดลำปางโอนมาขึ้นกับกรมพลศึกษา กระทรวงศึกษาธิการและวิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้ควบคุมแลโดยมี ดร. บุญสม มาร์ติน เป็นอธิบดีกรมพลศึกษากระทรวงศึกษาธิการในสมัยนั้นเดือนมีนาคม 2520 นายโกวิทย์ ทองกุล หัวหน้าศูนย์ฝึกอบรมเยาวชนเยาวชนภาคเหนือจังหวัดลำปาง ส่งมอบทรัพย์สินและ บุคคลากรทั้งหมดให้แก่ นายธนิต คงมนต์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้ควบคุมดูแลดังนั้นศูนย์อบรมเยาวชนภาคเหนือจังหวัดลำปาง จึงเปลี่ยนเป็น "ศูนย์ฝึกกีฬาจังหวัดลำปาง” เริ่มบุกเบิกศูนย์ฝึกกีฬาจังหวัดลำปางครั้งแรกโดยมีองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางได้ช่วยเหลือในเรื่องเครื่องมือกลทำถนนตั้งแต่หน้า สนามกีฬากลางจังหวัดลำปาง เข้าศูนย์ฝึกกีฬาจังหวัดลำปางเป็นระยะทาง 1 กิโลเมตรเศษ และใช้รถปรับพื้นที่ที่เป็นป่าภายในศูนย์ฝึกกีฬาจังหวัด ให้เป็นที่ราบเรียบ บุคคลที่ให้ การอุปการะและช่วยเหลือได้แก่ นายดำรงค์ ชุ่มเชื้อ สมาชิกสภาจังหวัดลำปาง นายทองคำ ธรรมประสิทธิ์ สมาชิกสภาจังหวัดลำปาง นายหมอก ใจดำ กำนันตำบล บ่อแฮ้ว และนายทวี ทองใบ นายช่างโยธาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ต่อมาได้ทำการ ก่อสร้างอาคารเปลี่ยนเครื่องแต่งตัว (อาคารสำนักงานศูนย์ฝึกกีฬาฯ ปัจจุบัน) และ สนามฟุตบอลจำนวน 1 สนามปี พ.ศ. 2522 จังหวัดลำปาง ได้เป็นเจ้าภาพ การแข่งขันกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดลำปาง วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ได้ให้ นายสมศักดิ์ อยู่คงควบคุมดูแลศูนย์ฝึกกีฬาฯ นายทองใบ สายพรหมมา รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ดูแลควบคุมกันไป ได้สร้างบ้านพักคนงาน จำนวน 3 หลัง ปี พ.ศ. 2523 กระทรวงศึกษาธิการได้จัดตั้งวิทยาลัยพลศึกษาขึ้นที่จังหวัดลำปาง ให้ชื่อว่า วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดลำปาง ณ สนามกีฬากลางจังหวัดลำปาง ศูนย์ฝึกกีฬาฯ จึงโอนจากวิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ มาขึ้นกับวิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดลำปาง และแต่งตั้งให้ นายงามพล สุขเกษม และนายมนู มนิปันตี มาเป็นหัวหน้าศูนย์ฝึกกีฬาจังหวัดลำปางตามลำดับ ปี พ.ศ. 2524 วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดลำปาง ได้แต่งตั้งให้ นายวรดิศ จงใจ มาเป็น หัวหน้าศูนย์ฝึกกีฬาจังหวัดลำปาง ปี พ.ศ. 2525 นายสมศักดิ์ อยู่คง ผู้อำนวยการวิทยาลัยศึกษาจังหวัดลำปาง ได้จัดสร้างสนามกีฬาบาสเกตบอล จำนวน 1 สนาม โดยใช้งบประมาณจาก วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดลำปาง ปี พ.ศ. 2526 นายสมศักดิ์ อยู่คง ผู้อำนวยการวิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดลำปางและ นายทินกร นำบุญจิตต์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ได้จัดสร้างท่อประปาเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้วต่อจากการประปาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เข้าไปยังศูนย์กีฬาฯ เป็น ระยะทาง 2 กิโลเมตร โดยใช้งบประมาณจากวิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดลำปาง ปี พ.ศ. 2528 วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดลำปาง ได้แต่งตั้ง นายสมชัย โต๊ะถม มาเป็นหัวหน้าศูนย์ฝึกกีฬาจังหวัด ปี พ.ศ. 2529 กรมพลศึกษาได้แต่งตั้งให้ นายสมพงษ์ เฟื่องระย้า มาเป็นหัวหน้าศูนย์ฝึกกีฬาจังหวัดลำปาง ปี พ.ศ. 2529 –2530 นายสมพงษ์ เฟื่องระย้า หัวหน้าศูนย์ฝึกกีฬาฯ ระยะทาง 1.8 กิโลเมตร กว้าง 4 เมตร โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง 400,000 บาท (สี่แสนบาทถ้วน) งบประมาณของกรมพลศึกษา 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) และ งบบริจาคสนับสนุน จากราษฎร จำนวน 90,000 บาท (เก้าหมื่นบาทถ้วน) ปี พ.ศ. 2530 ได้จัดสร้างสนามเปตอง 1 สนาม โดยได้รับการอนุเคราะห์สนับสนุนจาก นายบรรจง สิริวิสาล ประธานสภาจังหวัดลำปาง และได้จัดที่ประดิษฐานพระพุทธรูป พระพุทธวิโมกข์ เพื่อไว้เป็นที่สักการะบูชาแก่เยาวชนและประชาชน ทั่วไปที่มาใช้บริการ ศูนย์ฝึกกีฬาฯ โดยได้รับความร่วมมือจากผู้มีจิตศรัทธาบริจาคนอกนั้นยังมี โครงการขุดสระเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง ขนาดกว้าง 40 X 60 เมตร โดย ได้รับการสนับสนุนเครื่องจักรกลจากศูนย์ปฏิบัติเร่งรัดพัฒนาชนบทภาคเหนือ จังหวัดลำปาง ซึ่งจะได้ดำเนินการในโอกาสต่อไปและได้จัดสร้างสนามเทนนิส จำนวน 1 สนาม ทำการปลูกไม้ยืนต้นและไม้ประดับ ปี พ.ศ. 2531 ได้จัดสร้างสนามเทนนิสอีกจำนวน 1 สนาม ทำการปรับปรุง ต่อเติมโรงอาหารและห้องน้ำห้องส้วมภายในหอพักทั้ง 2 หลัง และทำการ ปรับปรุงถนนลาดยาง เพื่อใช้เป็นที่วิ่งเพื่อสุขภาพระยะทาง 720 เมตร และ ก่อสร้างลานเอนกประสงค์ ขนาด 20 X 40 เมตร จำนวน 1 สนาม ได้อาคาร พัสดุอีก 1 อาคารปี พ.ศ. 2532 ได้จัดสร้างสนามเทนนิสเพิ่มขึ้นอีก 2 สนาม จัดทำสนามกอล์ฟจัดทำถนนลูกรังรอบบริเวณศูนย์ฝึกกีฬาฯ เพื่อใช้เป็นที่ ออกกำลังกายของเยาวชนและประชาชน จัดสร้างจุดสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย ปี พ.ศ. 2533 ได้รับงบประมาณจัดสร้างระบบผลิตประปา ถังกรอง ถังใสj จำนวนเงิน 1,050,000 บาท(หนึ่งล้านห้าหมื่นบาทถ้วน) เพื่อบริการน้ำอุปโภค และบริโภคแก่เยาวชนและประชาชน ผู้มาใช้บริการ ศูนย์ฝึกกีฬาฯ และจัดสร้างศาลาที่พักจำนวน 1 หลัง พร้อมสวนหย่อมไว้ ใกล้อาคารสำนักงานเพื่อเป็นที่นั่งพักผ่อนของประชาชนอีกด้วย ปี พ.ศ. 2534 – 2535 ได้งบประมาณจากกรมพลศึกษา 1,200,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน) เพื่อเป็นค่าก่อสร้างหอถังสูงส่งน้ำ 20 เมตร พร้อมระบบถ่ายน้ำและเครื่องสูบน้ำ2 เครื่อง และได้รับงบประมาณปรับปรุง สิ่งก่อสร้าง จำนวน 900,000 บาท (เก้าแสนบาทถ้วน) โดยแยกเป็นค่าปรับปรุง สนามฟุตบอลและลู่วิ่ง 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) ปรับปรุงห้องสำนักงาน 200,000 บาท (สอนแสนบาทถ้วน) และปรับปรุงบ้านพักวิทยากร 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน)ปี พ.ศ. 2536 นายสมพงษ์ เฟื่องระย้า หัวหน้าศูนย์ฝึกกีฬาจังหวัดลำปาง ได้ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนงบประมาณจากผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เพื่อเป็น ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแบบดับเบิลเซอเฟส ทรัตเมนต์ กว้าง 5 เมตร ยาว 1,797 เมตร จากทางแยกถนนจามเทวีเข้าศูนย์ฝึกกีฬาฯ และได้รับงบประมาณ สนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นเงิน 1,957,000 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนห้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) โดยถนนดังกล่าวได้รับความร่วมมือจากศูนย์ปฏิบัติการเร่งรัดพัฒนาชนบท จังหวัดลำปางดำเนินการสำรวจและออกแบบประมาณการก่อสร้าง ปี พ.ศ. 2538 – 2539 ได้รับงบประมาณจากกรมพลศึกษา 19,233,000 บาท (สิบเก้าล้านสองแสนสามหมื่นสามพันบาทถ้วน)เป็นค่าก่อสร้างสระว่ายน้ำขนาด 25 X 50 เมตร พร้อมทั้งอุปกรณ์จำนวน 1 สระปรับปรุงห้องทำงาน 148,500 บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) และได้รับงบกลางรายการค่าใช้จ่ายเพื่อฟื้นฟูบูรณะสิ่งสาธารณประโยชน์อันเนื่องมาจากอุทกภัย เป็นค่าปรับปรุงถนนภายในศูนย์พลศึกษาและกีฬาจังหวัดลำปางและห้องน้ำอาคารหอพัก ทั้ง 2 หลัง เป็นเงินจำนวน 1,760,000 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนหกหมื่นบาทถ้วน) และ ได้รับงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นสำหรับเป็นค่าปรับปรุง ระบบจำหน่ายไฟฟ้า จำนวน 13,495 บาท (หนึ่งหมื่นสามพันร้อยเก้าสิบห้าบาทถ้วน) ปรับปรุงห้องประชุมสัมมนา 114,893.92 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสี่พันแปดร้อยเก้าสิบสามบาทเก้าสิบสองสตางค์ ในปีงบประมาณ 2539 กรมพลศึกษา ได้มีคำสั่งจัดตั้งศูนย์พลศึกษาและกีฬาจังหวัด โดยให้นำหน่วยงานในสังกัดกรมพลศึกษาส่วนภูมิภาคประจำจังหวัด ได้แก่ หน่วยศึกษานิเทศก์ กรมพลศึกษาประจำจังหวัด ศูนย์พัฒนาความประพฤตินักเรียน นักศึกษาประจำจังหวัดและ ศูนย์ฝึกกีฬากรมพลศึกษาเข้ามาปฏิบัติงานร่วมกัน ภายให้การกำกับดูแลของ ศูนย์พลศึกษาและกีฬาจังหวัดลำปาง ปีงบประมาณ 2540 – 2541 ได้รับงบประมาณจากกรมพลศึกษา 1,670,000 บาท (หนึ่งล้านหกแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) สำหรับสร้างสนามกีฬาอำเภอห้างฉัตร โดยได้จัดสร้างที่สนามกีฬาโรงเรียนเวียงตาลพิทยา ปี 2544 ได้จัดตั้งกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาขึ้น ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 หมวด 5 ตามมาตรา 14 กำหนด ให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การกีฬา การศึกษา ด้านการกีฬา นันทนาการ และราชการอื่น ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด ให้เป็นอำนาจหน้าที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จึงเปลี่ยนชื่อจากเดิม "ศูนย์พลศึกษาและกีฬา จังหวัดลำปาง" เป็น "ศูนย์การท่องเที่ยวกีฬาและนันทนาการจังหวัดลำปาง" ปี พ.ศ. 2550 ได้เปลี่ยนชื่อจากเดิม "ศูนย์การท่องเที่ยว กีฬาและนันทนาการจังหวัดลำปาง เป็น"สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำปาง ในปีพ.ศ.2551 มีการแบ่งส่วนราชการกระจ่ายอำนาจเป็นส่วนภูมิภาค ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2551 อนุมัติในหลักการให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาออกกฏกระทรวง แบ่งส่วนราชการจัดตั้งสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเป็นราชการบริหารส่วนภูมิภาคในสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะตัวแทนของกระทรวงในส่วนภูมิภาค และประกาศกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เรื่องกำหนดการแบ่งเขต ท้องที่ของสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพื่อให้การบริหารราชการของกระทรวงในส่วนภูมิภาคให้ครอบคลุมถึงภาระงานด้านการท่องเที่ยว กีฬาและนันทนาการ ทั้งในจังหวัด และ/หรือกลุ่มจังหวัดจึงได้เปลี่ยนชื่อ "ศูนย์การท่องเที่ยว กีฬาและนันทนาการจังหวัด" เป็น "สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด" โดยมีหัวหน้าส่วนราชการมีชื่อเรียกว่า "ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด" เพื่อให้สอดคล้องกับชื่อ กระทรวง โดยแบ่งงานภายในออกเป็น 1 ฝ่าย 2 กลุ่มงาน 1. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 2. กลุ่มงานส่งเสริมการท่องเที่ยว 3. กลุ่มงานส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ พระราชบัญญัติระเบียบบริหาราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2543 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ออกประกาศกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากำหนดและแบ่งอำนาจหน้าที่ในเขตท้องที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด จึงเป็นส่วนราชการในราชการบริหารส่วนภูมิภาคของสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาไว้ ข้อ 1 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด ได้แก่ (15) สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ ให้ตั้งอยู่ ณ จังหวัดเชียงใหม่ มีอำนาจหน้าที่ในเขตท้องที่ 3 จังหวัด คือ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดลำปาง จังหวัดลำพูน และเปลี่ยนชื่อเป็น " สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ เขตท้องที่จังหวัดลำปาง” ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 เป็นต้นไป ปัจจุบัน สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ตามราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 125 ตอนที่ 60 ก หน้า 13 วันที่ 28 เมษายน 2551 กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พ.ศ. 2551 ข้อ 9

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(1) ประสานงานและปฏิบัติหน้าที่ในฐานะตัวแทนของกระทรวงในส่วนภูมิภาค รวมทั้งดำเนินการประสาน ส่งเสริม และสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว กีฬา และนันทนาการในเขตพื้นที่จังหวัดหรือกลุ่มจังหวัด
(2) จัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยว กีฬา และนันทนาการของจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัด รวมทั้งติดตาม ประเมินผล และรายงานสถานการณ์ด้านการท่องเที่ยว กีฬา และนันทนาการในระดับจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัด
(3) ดำเนินการเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านการท่องเที่ยว กีฬา และนันทนาการในเขตพื้นที่จังหวัดหรือกลุ่มจังหวัด โดยประสานหรือร่วมมือกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
(4) ส่งเสริม สนับสนุน และให้คำปรึกษาแนะนำแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรเครือข่ายชุมชน ประชาชน และหน่วยงานอื่นที่ดำเนินงานด้านการท่องเที่ยว กีฬา และนันทนาการ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และการมีส่วนร่วมด้านการท่องเที่ยว กีฬา และนันทนาการ ในเขตพื้นที่จังหวัดหรือกลุ่มจังหวัด
(5) ดำเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการพัฒนาการท่องเที่ยว
(6)ปฏิบัติงานตามกฎหมายในความรับผิดชอบของกระทรวงซึ่งกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัดหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
(7) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย ......................................

ทำเนียบผู้บริหารสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำปาง
1. นายสมพงษ์ เฟื่องระย้า พ.ศ. 2545 - 2548
2. นายสีภูวงษ์ จันทร์ชมภู พ.ศ. 2548 - 2549
3. นายสมพงษ์ เฟื่องระย้า พ.ศ. 2549 – 2553
4. นายสวัสดิ์ มูลภาที (รักษาการ) พ.ศ. 2553 - 2554
5. นายชนะ เจริญพร มีนาคม - กันยายน พ.ศ. 2555
6. นางนาถนรี ธนะปัญโญ พ.ศ. 2555 – 2556
7. นายจาตุรนต์ ภักดีวานิช พ.ศ. 2556 – 2559
8. นายสวัสดิ์ มูลภาที พ.ศ.2559 – 2562
9. นายรัชต   สำราญชลารักษ์ พ.ศ. 2562 -2563

10. นางรัชดาภรณ์  โออิน  11  มิถุนายน 2564 - 29 เมษายน 2565                                                                                                                        

11. นางปวีณวรรณ นิลกำแหง 20 เมษายน 2565 - 28 กันยายน 2565                                                                                                                                            12. นายวรวิทย์  วีระเชวงกุล  29 กันยายน 2565 จนถึงปัจุบัน    

 


แหล่งที่มา :