ระเบียบและกฎหมาย

ระเบียบกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาว่าด้วยอาสาสมัครท่องเที่ยวและกีฬา พ.ศ.๒๕๖๕   73 ครั้ง
ประกาศกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเ.....   83 ครั้ง
ประกาศกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เรื่อง แก้ไขชื่อสำนักงาน "ศูนย์การท่องเที่ยว กีฬาและนันทนาการ.....   76 ครั้ง
พระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ.๒๕๕๑   65 ครั้ง
พระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ.๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม   58 ครั้ง
พระราชบัญญัติสภาอุสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พ.ศ.๒๕๔๔ (ฉบับล่าสุด)   70 ครั้ง
พระราชบัญญัติกีฬามวย พ.ศ.๒๕๔๒ (ฉบับล่าสุด)   73 ครั้ง
พระราชบัญญัตินโยบายการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๑   72 ครั้ง
พระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๒   70 ครั้ง