สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำปาง
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำปาง
.ปวีณวรรณ นิลกำแหง
 
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
วิไลวรรณ คำกรอง
 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
.รุ้งลาวัลย์ จันทร์ยอด
 
พนักงานธุรการ ส.๓
หรัณย์กร เสียงหาญ
 
พนักงานทำความสะอาด
พิมพร รินฤษี
 
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาด้านการท่องเที่ยว
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
.รุ้งลาวัลย์ จันทร์ยอด
 
เจ้าหน้าที่ประสานงานช่วยเหลือนักท่องเที่ยว
ณัฐภรณ์ ภิญโญ
 
เจ้าหน้าที่ประสานงานช่วยเหลือนักท่องเที่ยว
ภัทร พรหมอาสน์
 
นักพัฒนาการท่องเที่ยว
จีระนันท์ วิวรรณ์
 
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาด้านการกีฬาและนันทนาการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
จิรสิน แก้วเขียว
 
นักพัฒนาการกีฬา
อธิวัฒน์ เติมต่างเชื้อ
 
เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำจังหวัด
วรรณศักดิ์ สมณะ
 
เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอเมืองลำปาง
อัฐพงค์ สีวิจี๋
 
เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอเสริมงาม
รุ่งโรจน์ จองลน
 
เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอห้างฉัตร
ธนกิตติ์ อินต๊ะเสน
 
เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอแจ้ห่ม
ภาคภูมิ ธิดาวงค์
 
เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอวังเหนือ
ภานุพันธ์ ติดชัย
 
เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอแม่เมาะ
สุคนธา อุดมรัตน์
 
เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอแม่ทะ
ธนวัฒน์ ป้อมดี
 
เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอเกาะคา
เดชพิชัย ใจเฉียบ
 
เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอเมืองปาน
ฐณธรณ์ สุต๋า
 
เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอสบปราบ
ณฐกร มะโนเปี้ย
 
เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอแม่พริก
เกษรา เสนาซิว
 
เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภองาว
ญาณวรุฒน์ อินปิ่น
 
เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอเถิน
สุทิน สีทอง
 
กลุ่มมาตรฐานและกำกับความปลอดภัยนักท่องเที่ยว
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำปาง
.ปวีณวรรณ นิลกำแหง
 
เจ้าหน้าที่ประสานงานช่วยเหลือนักท่องเที่ยว
ภัทร พรหมอาสน์
 
เจ้าหน้าที่ประสานงานช่วยเหลือนักท่องเที่ยว
ณัฐภรณ์ ภิญโญ
 
กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
.รุ้งลาวัลย์ จันทร์ยอด
 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
จิรสิน แก้วเขียว
 
พนักงานธุรการ ส.๓
หรัณย์กร เสียงหาญ
 
เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำจังหวัด
วรรณศักดิ์ สมณะ